Building the Future of Health

Ida van Marion
ZuidOostZorg - Sûnenz

ZIF sessie: Nieuwe initiatieven in de zorg deel 1


Ida van Marion is sinds 2012 regiodirecteur extramuraal en expertisecentra ZuidOostZorg en Sûnenz in Drachten en Dokkum. Master in management en innovation is zij mede oprichter van Sûnenz, het eerste Anderhalvelijnscentrum in Nederland. Ida is trekker in het ontwerpen van innovatieve concepten in zorg en welzijn samen met ondertussen 80 externe partijen. Haar focus en gedrevenheid zit in samenwerking in de transitie van zorg naar ‘kunnen leven op de manier zoals je dat zelf wilt’, vanuit de eigen thuissituatie.

"Naar aanleiding van veranderende opvattingen over behandeling en zorg, de groeiende vergrijzing en (te hoge) kostenontwikkeling, zullen tussen nu en 5 jaar de vormen van behandeling & zorg ingrijpend veranderd zijn. Een voorbeeld van een nieuwe vorm van samenwerking is het anderhalvelijnscentrum Sûnenz dat op initiatief van ZuidOostZorg in Drachten (en nu ook in Dokkum) met een groot aantal partners is vormgegeven en ingevuld. De kern ervan is dat de kwetsbaarheid van ouderen in kaart wordt gebracht (in opdracht van de huisarts) en dat er activiteiten zijn die de kwetsbaarheid positief beïnvloeden. Sunenz is echter veel meer dan een screeningscentrum. Het innovatieve zit in het gedachtegoed: het is een centrum voor en door ouderen, waarin partners aansluiten op basis van het delen en uitdragen van dit gedachtegoed en vanuit gezamenlijkheid naar de toekomst wordt gekeken. Dat betekent bestaande routes en werkwijzen loslaten. Met de oudere aan het stuur worden in Sunenz nieuwe keuzes en richtingen bepaald.

De Visie van Sûnenz is ‘Ouder worden is leuk’. De ambitie van Sûnenz is om thuiswonende ouderen actief te ondersteunen en het welbevinden positief te bevorderen. Dit door middel van zelfregie, zelf management en zicht krijgen op functioneren van ouderen (adhv 5 profielen prof dr. J. Slaets: psychosociale redzaamheid, voeding, bewegen en welzijn). We bieden vraaggerichte ondersteuning en lopen voorop mbt eHealth (ook in onze ZorgThuis van ZuidOostZorg). Zo wordt opname in de 2e lijn voorkomen of uitgesteld. Onze missie is het verhogen van kwaliteit ouderenzorg en het reduceren van kosten."

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: